e‌BPM

سرفصل های آموزشی کارگاه پیشرفته BPM، استاندارد BPMN2.0.2

  سرفصل‌ آموزشی دوره

۱.    مرور کلی بر استاندارد BPMN2.0.2

 • معرفی BPMN2.0.2
 • بررسی روند شکل‌گیری استاندارد BPMN2.0.2

۲. بررسی انواع مدلها و نمودارهای مورد نیاز در مدلسازی فرایندهای سازمان

۲. ۱.  فعالیت‎ها

 • وظیفه
 • زیرفرآیند
 • فعالیت فراخوان
 • ارتباطات جریان توالی با فعالیت
 • ارتباطات جریان پیام با فعالیت
 • اشتباهات رایج در مدل‎سازی فعالیت‎ها

۲. ۲.  رویدادها

 • رویداد شروع
 • رویداد پایانی
 • رویداد میانی
 • مرور کلی بر رویدادها و نشانگرهای آنها
 • انواع رویدادها بر اساس نوع نشانگرها (رویداد بدون‌نشانگر، رویداد پیام، رویداد زمان‌سنج، رویداد خطا، رویداد تشدید، رویداد جبران، رویداد لغو، رویداد مشروط، رویداد پیوند، رویداد علامت، رویداد خاتمه‎دهنده، رویداد چندگانه، رویداد چندگانه‌موازی)
 • طریقه مدیریت رویدادها
 • جبران

۲. ۳.  دروازه‎ها

 • دروازه انحصاری (دروازه XOR)
 • دروازه موازی (دروازه AND)
 • دروازه فراگیر (دروازه OR)
 • دروازه مرکب
 • دروازه رویدادمحور
 • ارتباطات جریان توالی با دروازه

۲. ۴.  اشیاء ارتباطی

 • جریان توالی
 • جریان پیام
 • مشارکت و مشارکت داده

۲. ۵.  خطوط شناوری

 • استخر کاری و شرکت‎کننده
 • خط کاری
 • مدل‎سازی فعالیت مشترک در بین خطوط کاری
 • الگوهای تخصیص منابع به خطوط کاری
 • اشتباهات رایج در مدل‎سازی خطوط شناوری

۲. ۶.  داده‎ها

 • شیء داده
 • مشارکت داده
 • پیام

۲. ۷.  مصنوعات

 • گروه
 • حاشیه‎نویسی
 • ارتباطات جریان توالی و پیام با مصنوعات
 • بررسی نمونه‎های عملیاتی از فرآیندهای مدلسازی شده با استاندارد BPMN2.0.2

اضافه کردن نظر