e‌BPM

تعیین وزن شاخص‌ها و زیرشاخص های بلوغ سازمانی (قسمت پنجاه‌ودوم)

در ادامه‌ی مباحث هفته‌ی گذشته، به بررسی وزن و رتبه‌بندی زیرعوامل تاثیرگذار در موفقیت BPMS پرداخته شده است.

وزن هر یک از شاخص‌های (زیرعوامل) فاکتورهای موفقیت BPMS به چه میزان است؟

با توجه به اینکه در فصل سه نحوه‌ی محاسبه‌ی وزن هر یک از زیرعوامل فاکتورهای موفقیت سیستم مدیریت فرایند کسب‌وکار ذکر شده است، در این قسمت به تحلیل وزن بدست آمده از مقایسات زوجی پرسشنامه شماره سه که توسط نرم‌افزار Expert Choice 11 محاسبه شده‌اند، پرداخته می‌شود.

رتبه‌بندی زیرمعیارهای استراتژی

در شکل (۱) ماتریس مقایسه‌های زوجی ادغام شده مربوط به زیرمعیارهای استراتژی به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

 

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی زیرمعیارهای استراتژی بصورت زیر است. شکل شماره‌‌ی (۲)

 

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۱) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۳) آمده است:

رتبه‌بندی زیرمعیارهای رهبری

در شکل (۴) ماتریس مقایسه‌های زوجی ادغام شده مربوط به زیرمعیارهای رهبری به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی زیرمعیارهای رهبری بصورت زیر است. شکل شماره‌ی (شکل ۱۵)

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۲) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۶) آمده است:

رتبه‌بندی زیرمعیارهای فرهنگ سازمانی

در شکل (۷) ماتریس مقایسه‌های زوجی ادغام شده مربوط به زیرمعیارهای فرهنگ سازمانی به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی زیرمعیارهای فرهنگ سازمانی بصورت زیر است. شکل شماره‌ی (۸)

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۳) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۹) آمده است:

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی زیرمعیارهای معماری فرایند بصورت زیر است. شکل شماره‌ی (۱۰)

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۴) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۱۱) آمده است:

رتبه‌بندی زیرمعیارهای معماری اطلاعات

در شکل شماره‌ی (۱۲) ماتریس مقایسه‌های زوجی ادغام شده مربوط به زیرمعیارهای معماری اطلاعات به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی زیرمعیارهای معماری اطلاعات بصورت زیر است. شکل شماره‌ی (۱۳)

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۵) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۱۴) آمده است:

رتبه‌بندی زیرمعیارهای زیرساخت فنی

در شکل (۱۵) ماتریس مقایسه‌های زوجی ادغام شده مربوط به زیرمعیارهای زیرساخت فنی به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه بندی زیرمعیارهای زیرساخت فنی به صورت زیر است. شکل شماره‌ی (۱۶)

 

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۶) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۱۷) آمده است:

رتبه‌بندی زیرمعیارهای مدیریت پروژه

در شکل شماره‌ی (۱۸) ماتریس مقایسه‌های زوجی ادغام شده مربوط به زیرمعیارهای مدیریت پروژه به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی زیرمعیارهای مدیریت پروژه بصورت زیر است. شکل شماره‌ی (۱۹)

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۷) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۲۰) آمده است:

رتبه‌بندی زیرمعیارهای افراد

در شکل (۲۱) ماتریس مقایسه‌های زوجی ادغام شده مربوط به زیرمعیارهای افراد به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی زیرمعیارهای افراد بصورت زیر است. شکل شماره‌ی (۲۲)

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۸) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۲۳) آمده است:

رتبه‌بندی زیرمعیارهای استانداردها و اندازه‌گیری عملکرد

در شکل (۲۴) ماتریس مقایسه‌های زوجی ادغام شده مربوط به زیرمعیارهای افراد به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است (۰.۰۰۰)، مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی زیرمعیارهای استانداردها و اندازه‌گیری عملکرد بصورت زیر است. شکل شماره‌ی (۲۵)

وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها در جدول (۹) آمده است:

نمودار رتبه‌بندی زیرمعیارها به در شکل (۲۶) آمده است:

 

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر