e‌BPM

۷- طبقه بندی عناصر سازنده استاندارد BPMN2.0

عناصر و اجزاء تعریف شده در استاندارد BPMN بسیار کامل و دارای جزئیات عملیاتی است. در نگاه اول استفاده درست و دقیق از این استاندارد کمی دشوار به نظر می‌رسد. می‌توان با طبقه‌بندی عناصر استاندارد BPMN، استفاده از این زبان مدلسازی را ساده‌سازی نمود. با طبقه‌بندی می‌توان از بخشی از این عناصر، بنا به ضرورت کاربردی‌شان استفاده نمود. در این ویدئو کلیپ آشنایی با طبقه بندی عناصر استاندارد BPMN در سه سطح کلی توصیفی، تحلیل و اجرایی صورت خواهد پذیرفت.

اضافه کردن نظر