e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت بیست و یکم)

در ادامه‌ی بررسی عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار در مطلب این هفته به تشریح دو مقاله‌ی منتشرشده توسط رزمن و همکارانش پرداخته‌ایم.

طی پژوهشی که در سال ۲۰۰۴ توسط رزمن (Rosemann M.) و همکاران وی انجام‌شد، مدلی تکاملی به منظور سنجش میزان دستیابی یک سازمان به مدیریت فرایندهای کسب‌وکار ایده‌آل طراحی شد و پس از بررسی‌های لازم ابعاد مختلف مدل شناسایی شد. یکی از ابعاد مدل مدیریت فرایندهای کسب‌وکار ایده‌ال میزان دستیابی به عوامل موفقیت است. در تحقیق فوق ۶ عامل موفقیت شناسایی شده که در شکل (۱) نشان داده شده است. (Rosemann et al, 2004)

 • همراستایی استراتژیک،
 • فناوری اطلاعات،
 • فرهنگ،
 • حاکمیت،
 • متدها،
 • افراد.

شکل ۱: شش عامل موفقیت از نظر میکائیل رزمن و برین (Rosemann, de Bruin, 2004)

عوامل فوق را می‌توان در مدل بلوغ مدیریت فرایند کسب‌وکاری که در شکل (۲) به خوبی نشان می‌دهد.

شکل ۲: مدل سنجش تکامل مدیریت فرایند کسب‌وکار (Rosemann, de Bruin, 2004)

در سال ۲۰۰۵ رزمن و همکارانش برای طراحی مدل تکاملی سنجش میزان دستیابی یک سازمان به BPM ایده‌آل، پژوهشی را انجام داده و پس از بررسی‌های لازم ابعاد مختلف مدل شناسایی شد. یکی از ابعاد مدل BPM ایده‌آل میزان دستیابی به موفقیت است. در این تحقیق پنج عامل ذیل شناسایی شدند:

 • سیستم‌ها و تکنولوژی اطلاعات ((Information Technology/Information Systems (IT/IS)): میزان استفاده از IT/IS در پیاده‌سازی و اداره‌کردن BPM
 • فرهنگ: قبول، تمرین، و ارتقاء BPM توسط پرسنل مرتبط با فرایندهای سازمان
 • قابلیت پاسخگویی: واگذاری مسئولیت آموزش و ممارست برای BPM به پرسنل مرتبط با فرایندهای سازمان
 • متدولوژی: انتخاب متدولوژی‌های رسمی، خوب تعریف شده و تکرارپذیر برای هدایت BPM
 • عملکرد: اندازه‌گیری و ارزیابی فعالیت‌های مربوط به عملکرد BPM، شامل فرایند فردی و پرسنل مرتبط با فرایندهای سازمان.

توسعه مدل تکاملی، میزان تکامل BPM در سازمان مورد سنجش قرار داده می‌شود. مدل فوق شامل پنج رده است که عبارتند از: همسویی، طراحی، اجرا، کنترل، و ارتقاء. (Rosemann and de Bruin, 2005)

در مطالب هفته‌های آتی به بررسی عوامل استخراج‌شده توسط محققان دیگر پرداخته خواهد شد.

منابع:

 • Rosemann, M., de Bruin, T., Hueffner, T., (2004), a model for business process management maturity, in conference proceeding of ACIS
 • Rosemann, M., de Bruin, T., Power, B., (2005), A model to measure BPM Maturity and Improve performance, Business process management, Practical guidelines to successful implementations, chapter 27
امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر