e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (قسمت بیست‌ویکم)

در ادامه‌ی بررسی عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار در مطلب این هفته به تشریح دو مقاله‌ی منتشرشده توسط رزمن و همکارانش پرداخته‌ایم.

طی پژوهشی که در سال ۲۰۰۴ توسط رزمن (Rosemann M.) و همکاران وی انجام‌شد، مدلی تکاملی به منظور سنجش میزان دستیابی یک سازمان به مدیریت فرایندهای کسب‌وکار ایده‌آل طراحی شد و پس از بررسی‌های لازم ابعاد مختلف مدل شناسایی شد. یکی از ابعاد مدل مدیریت فرایندهای کسب‌وکار ایده‌ال میزان دستیابی به عوامل موفقیت است. در تحقیق فوق ۶ عامل موفقیت شناسایی شده که در شکل (۱) نشان داده شده است. (Rosemann et al, 2004)

 • همراستایی استراتژیک،
 • فناوری اطلاعات،
 • فرهنگ،
 • حاکمیت،
 • متدها،
 • افراد.

شکل ۱: شش عامل موفقیت از نظر میکائیل رزمن و برین (Rosemann, de Bruin, 2004)

عوامل فوق را می‌توان در مدل بلوغ مدیریت فرایند کسب‌وکاری که در شکل (۲) به خوبی نشان می‌دهد.

شکل ۲: مدل سنجش تکامل مدیریت فرایند کسب‌وکار (Rosemann, de Bruin, 2004)

در سال ۲۰۰۵ رزمن و همکارانش برای طراحی مدل تکاملی سنجش میزان دستیابی یک سازمان به BPM ایده‌آل، پژوهشی را انجام داده و پس از بررسی‌های لازم ابعاد مختلف مدل شناسایی شد. یکی از ابعاد مدل BPM ایده‌آل میزان دستیابی به موفقیت است. در این تحقیق پنج عامل ذیل شناسایی شدند:

 • سیستم‌ها و تکنولوژی اطلاعات ((Information Technology/Information Systems (IT/IS)): میزان استفاده از IT/IS در پیاده‌سازی و اداره‌کردن BPM
 • فرهنگ: قبول، تمرین، و ارتقاء BPM توسط پرسنل مرتبط با فرایندهای سازمان
 • قابلیت پاسخگویی: واگذاری مسئولیت آموزش و ممارست برای BPM به پرسنل مرتبط با فرایندهای سازمان
 • متدولوژی: انتخاب متدولوژی‌های رسمی، خوب تعریف شده و تکرارپذیر برای هدایت BPM
 • عملکرد: اندازه‌گیری و ارزیابی فعالیت‌های مربوط به عملکرد BPM، شامل فرایند فردی و پرسنل مرتبط با فرایندهای سازمان.

توسعه مدل تکاملی، میزان تکامل BPM در سازمان مورد سنجش قرار داده می‌شود. مدل فوق شامل پنج رده است که عبارتند از: همسویی، طراحی، اجرا، کنترل، و ارتقاء. (Rosemann and de Bruin, 2005)

در مطالب هفته‌های آتی به بررسی عوامل استخراج‌شده توسط محققان دیگر پرداخته خواهد شد.

منابع:

 • Rosemann, M., de Bruin, T., Hueffner, T., (2004), a model for business process management maturity, in conference proceeding of ACIS
 • Rosemann, M., de Bruin, T., Power, B., (2005), A model to measure BPM Maturity and Improve performance, Business process management, Practical guidelines to successful implementations, chapter 27
امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر