e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت بیست و دوم)

مطلب این هفته را به بررسی دیگر عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار اختصاص داده‌ایم.

روزمن و د برین در سال ۲۰۰۵ پژوهش دیگری را در مورد عوامل حیاتی انجام دادند. رزمن در این پژوهش عوامل نه‌گانه‌ی ذیل را معرفی کرد: (Rosemann & de Bruin, 2005)

 • تغییر فرهنگ و سازمان

برای پیاده‌سازی موفق BPM یکی از مهمترین موانعی که باعث شکست پروژه می‌شود، عدم پذیرش فرهنگی پروژه است، که این مهم باید به خوبی توسط مدیریت تغییر هدایت شود.

 • همسوسازی خط‌مشی BPM با اهداف، و وجود استراتژی مشترک

مدیریت فرایندهای کسب‌وکار باید بر مبنای یک معماری فرایند، که روابط داخلی بین فرایندهای کلیدی کسب‌وکار در آن مشخص و فرایندهای پشتیبانی در نظر گرفته شده باشد، و همچنین استراتژی‌ها، اهداف، و سیاست‌های یک سازمان همسو باشد، پیاده‌سازی شود.

 • تمرکز بر مشتری و نیازهای مشتری

فرایندهای کسب‌وکار باید با توجه به نیاز مشتریان و تمرکز بر خدمت‌رسانی بهتر به آن‌ها طراحی شوند.

 • اندازه‌گیری و بهبود فرایندها

عملکرد فرایندها همواره باید در سطوح مختلف فردی، فرایندی، و سازمانی با توجه به معیارهای مشخص مورد سنجش قرار گیرد.

 • نیاز به یک خط‌مشی ساختاریافته برای مدیریت فرایندهای کسب‌وکار

برای داشتن فرایندهای منظم و اصولی فرایندها باید به وسیله‌ی یک متدولوژی بی‌عیب و استوار، پشتیبانی شوند. به این معنا که توسط یک متدولوژی استاندارد شناسایی و تعریف شوند و به عبارتی از یک خط‌مشی ساختاریافته برای پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پیروی شود.

 • شرکت، همکاری، درگیری و فهم مدیران رده بالای سازمان (تعهد مدیریت ارشد)

از عوامل شکست اکثر پروژه‌ها عدم پشتیبانی توسط مدیران است.

 • سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های فرایند-آگاه ( Process-aware)

سیستم‌های اطلاعاتی و کلیه‌ی زیرساخت‌های تکنولوژیکی باید بر اساس نیازهای فرایندها طراحی و پیاده شوند.

 • حاکمیت

قابلیت پاسخگویی و یک فرهنگ پذیرا، برای فرایندهای کسب‌وکار

 • مدیریت پروژه

رعایت مراحل مدیریت پروژه در انجام پروژه‌ها یکی از ارکان اساسی در موفقیت پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار است.

بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی‌های تجربی شریفا سرنگ (Sarang) در دانشگاه جوهنسرنگ که به صورت موردکاوی در صنعت بانک بوده است‌، عوامل زیر شناسایی شده‌اند. (Sarang Sharifa, 2005)

۱)       هم‌راستایی با استراتژی

۲)       نگرش کل‌نگر

۳)       آگاهی کارکنان و مدیریت از فرایند

۴)       اولویت‌گذاری جهت بهبود

۵)       متدولوژی بهبود فرایند

۶)       اندازه‌گیری فرایند

۷)       تمرکز بر مشتری

۸)       مدیریت فرایند

۹)       سیستم‌های اطلاعاتی

۱۰)     مدیریت تغییر

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار ئرداخته شده است.

منابع:

 • Rosemann, M., de Bruin, T., Power, B., (2006), A model to measure BPM Maturity and Improve performance, Business process management, Practical guidelines to successful implementations, chapter 27
 • Sarang, S., (2006), The implementation of business process management in the retail banking sector, business management journals, Vol. 11, No. 4, pp. 45-51
امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر