e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت بیست و سوم)

در ادامه‌ موضوع بررسی دیگر عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، مطلب این هفته نیز به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

در تحقیقی که توسط بلاماستچلر (Bela Mutschler) و مانفرد ریچرت (Manfred Reichert) در دانشگاه ترنت وینورلند در سال ۲۰۰۵ صورت گرفته است، ۶۸.۵۷ درصد از خبرگان شرکت‌کننده در تحقیق معتقد بودند که بین توانایی در طراحی مجدد و موفقیت پروژه BPM رابطه‌ی مثبتی وجود دارد. ۸۳.۳۶ درصد پاسخ‌ها نشان می‌داد که تاثیر طراحی مجدد فرایندهای کسب‌وکار در موفقیت پروژه BPM خیلی قوی (۴۷.۹۲%) یا قوی (۳۵.۴۲%) است.

در مورد ارزیابی عوامل تکنولوژیکی تخصص سه عامل «در دسترس‌بودن پشتیبانی فروشنده برای یک سیستم BPM»، «درجه پشتیبانی از انعطاف‌پذیری فرایند» و «در دسترس‌بودن ابزارهای توسعه‌ای مناسب» از نظر ۳۷ درصد مشارکت‌کنندگان در موفقیت پروژه BPM بسیار مهم بود. (Bela Mutschler and Manfred Reichert, 2005)

در سال ۲۰۰۵ آقای شروک (Michael Schroeck) برای موفقیت در پیاده‌سازی BPM در شرکت‌ها به سه بعد مهم توجه دارد و بعد اول نیازهای اطلاعاتی و داده‌ای برای تصمیم‌گیری بهتر، بعد دوم تکنولوژی‌ها و ابزار مناسب و بعد سوم که مهمترین بعد است، وجود افراد، فرایندها، و مدیریت پرانرژی و محرک در سازمان است. (Michael Schroeck, 2005)

در تحقیق دیگری که پیرامون شناسایی عوامل موفقیت در پیاده‌سازی سیستم در یک تشکیلات اقتصادی انجام شده است، عوامل متعددی شناسایی شده‌اند که شامل پشتیبانی مدیران رده بالا، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر، ارتباطات، کارگروهی، برنامه‌ریزی کسب‌وکار، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش، و استفاده از مشاوران می‌باشد. (Sedera, Darshana and Dey Sharmistha, 2006)

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شده است.

منابع:

  • Schroeck, M., (2006), First steps toward BPM: to Who, Why, and How of initiating a project, IBM business consulting services, BPM summit, p.p. 20
  • Sedera, Darshana, Sharmistha, (2006), Multi-stakeholder assessment of Critical success factors: Insights from the world’s fastest SAP R/3 implementation in Garcia, Irma, and Trejo, raul, Eds, Proceedings Americas conference on information systems, Acapulco, Mexico, [Online] Available at: http://eprints.qut.edu.au/
امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر