e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت بیست و چهارم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، مطلب این هفته نیز به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

در تحقیقی که توسط نلیس (Nelis J.) و همکارش درباره‌ی پیاده‌سازی موفق مدیریت فرایندهای کسب‌وکار صورت گرفته، عوامل حیاتی زیر که در جدول شماره‌ی (۱) آورده شده است، شناسایی شدند. (Jeston and Nelis, 2006)

جدول ۱: عوامل کلیدی موفقیت استخراج‌شده توسط نلیس و همکارش

ردیف عوامل کلیدی موفقیت
۱ پشتیبانی مدیریت
۲ مدیریت پروژه
۳ همراستایی با استراتژی
۴ معماری فرایند
۵ یک رویکرد ساختاریافته به پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب‌وکار
۶ همکاری کارمندان و آموزش آن‌ها
۷ سنجش عملکرد
۸ رهبری
۹ مدیران با تجربه در زمینه مدیریت فرایند کسب‌وکار
۱۰ افراد و توانمندسازی
۱۱ مدیریت تغییر
۱۲ معماری اطلاعات و سیستم‌ها

پژوهشی در سال ۲۰۰۶ توسط راوستین پیرامون عوامل موفقیت در پیاده‌سازی نرم‌افزارهای BPM صورت گرفته، که در تحقیق فوق پس از بررسی ۱۰۴ مقاله و کتاب بیش از ۳۳۷ عامل موفقیت در زمینه‌های مختلف برای پیاده‌سازی موفق سیستم BPM بدست آمده است. این زمینه‌ها شامل مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت کیفیت جامع و غیره می‌باشد. راوستین عوامل فوق را در هر کدام از زمینه‌ها دسته‌بندی کرده و درصد دخالت هر کدام از رویکردهای مدیریتی را در پیاده‌سازی موفق سیستم BPM بدست آورده است. در ادامه درصد نفوذ هر کدام از زمینه و رویکردهای مدیریتی آورده شده است:

۳.۸۶ درصد مربوط به مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management-TQM)

۱۷.۵۱ درصد مربوط به مهندسی مجدد (Business Process Re-engineering-BPR)

۲۹.۹۷ درصد مربوط به مدل فرایند کسب‌وکار (Business Process Model-BPM)

۱۱.۵۷ درصد مربوط به مدیریت جریان کار (Work Flow Management-WFM)

۲.۰۸ درصد مربوط به مدیریت برنامه‌های کاربردی کسب‌وکار (Business Activity Monitoring-BAM)

۱۲.۷۷ درصد مربوط BPM Domain

۱۰.۰۸ درصد به دیگر عوامل مرتبط است. (Ravesteyn, 2006)

شکل ۱: چارچوب مدیریت فرایند کسب‌وکار (Ravesteyn, 2006)

در شکل فوق (۱)، پنج بعد برای مدیریت فرایند کسب‌وکار در نظر گرفته شده و رویکردهای مدیریتی که بیشترین ارتباط را با هر بعد دارد، معرفی شده‌اند. پنج بعد فوق عبارتند از:

  1. استراتژی و سیاست‌های کلان سازمان
  2. پرسنل و فرهنگ حاکم بر سازمان
  3. فناوری اطلاعات
  4. نظارت و کنترل
  5. سازمان و فرایندها که در هسته مرکزی این چارچوب قرار گرفته‌اند. (Ravesteyn, 2006)

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شده است.

منابع:

  • Jeston, J., Nelis, J., (2008), business process management: Practical guidelines to successful implementation, Oxford, Butterworth-Heinemann
  • Ravesteyn, P., (2007), A study into the Critical success factors when implementing business process management systems, ۲ November

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر