e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت سی ام)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، مطلب این هفته نیز به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

در تحقیقی با عنوان قوانین کلیدی که یک سازمان فرایندمحور را توانا می‌سازد، هیل (Hill) در سال ۲۰۰۹ عوامل زیر را شناسایی کرد:

  • همراستایی استراتژیک: پیوند محکم و پیوسته اولویت‌های سازمانی و فرایندهای کسب‌وکار، توانمندسازی رسیدن به اهدااف کسب‌وکار.
  • فرهنگ و رهبری: ارزش‌ها و عقاید جمعی که ویژگی‌ها و رفتارهای فرایندگرا را شکل می‌دهد.
  • افراد: افراد و گروه‌هایی که به طور پیوسته پیشرفت می‌کنند و مهارت‌ها و دانش فرایندگرای خود را به کار می‌گیرند.
  • حاکیمت: جوابگوی شفاف، تصمیم گیری، و فرایندهایی با پاداش به منظور هدایت اعمال.
  • متدها: رویکردها و تکنیک‌هایی که خروجی‌ها و اعمال فرایندهای تکراری و پایدار را پشتیبانی می‌کند.
  • فناوری اطلاعات: سخت‌افزار، نرم‌افزار، و سیستم‌های مدیریت اطلاعات که از فرایندها پشتیبانی می‌کنند. (Hill, 2009)

تغییرات در محیط تجاری امروز، منجر به افزایش تمایل شرکت‌ها و مدیران برای بهبود فرایندهای کسب‌وکار به منظور ارتقاء عملکرد شده است. اما با توجه به بررسی صورت گرفته، مشخص شده است که تعداد زیادی از پروژه‌ها و برنامه‌های مدیریت فرایند کسب‌وکار، با شکست موجه شده‌اند. در نتیجه مقاله‌های بسیاری به این موضوع پرداختند و سعی در شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب‌وکار کردند. در این مقاله که توسط محمد حقیقی و امین موجودی در سال ۱۳۸۸ نوشته شده است، نیز با انجام مرور ادبیات سعی بر آن شده است، تا این عوامل شناسایی شوند. ۱۰ عامل کلیدی موفقیت در بکارگیری مدیریت فرایند کسب‌وکار در جدول (۱) بیان شده است: (حقیقی و موجودی، ۱۳۸۸)

جدول ۱: ۱۰ عامل کلیدی موفقیت در بکارگیری مدیریت فرایند کسب‌وکار

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شده است.

منابع:

  • حقیقی، م.، موجودی، ا.، (۱۳۸۸)، مدیریت فرایند کسب‌وکار: روش‌های اجرا و عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای روش‌ها
  • Hill, J.B.; Sinur, J., (2009), Magic quadrant for business process management suits, Gartner, [Online] Available at: http://www.5acts.com.br/br/download/pdf/gartnerMQ_BPMS_2006.pdf

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر