e‌BPM

سر فصل های کارگاه آموزشی سطح فشرده Agile BPMS

  سرفصل‌ آموزشی کارگاه

 سطح مقدماتی

 • بیین فرایند ارجاع کار و مرور چارچوب تحلیل فرایند
 • تحلیل و طراحی فرایند ارجاع کار مبتنی بر الگوی پیشنهادی
 • آشنایی با agileBPMSو رویکرد آن در مدیریت پویای کسب و کار
 • پیادهسازی نقشه فرایند ارجاع کار
 • پیادهسازی موجودیتهای فرایند ارجاع کار
 • پیادهسازی فرمهای فرایند ارجاع کار
 • پیادهسازی قوانین کسب و کار فرایند ارجاع کار
 • تعریف نقشها، کاربر و دسترسیها
 • طراحی منو و نوار ابزار
 • آشنایی با امکانات کاربری و اجرای فرایند ارجاع کار
 • طراحی گزارش، الگوهای پیشفرض Excelو ،Wordنمودار و داشبورد
 • آشنایی با پایش فرایند و نمونه فرایند

پیش‌نیازها

۱. آشنایی با مدیریت فرایند کسب و کار

۲. آشنایی با استاندارد مدلسازی فرایند BPM

۱ نظر