e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت سی‌ و یکم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، مطلب این هفته نیز به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

در پژوهشی که توسط آقای هندی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ انجام شد، وضعیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management) ارزیابی شده است. در این تحقیق با استفاده از رویکرد الگوی بالندگی قابلیت به همراه مقایسات زوجی، سطح بلوغ شرکت نمادایران به منظور پیاده‌سازی CRM با توجه به هر سطح مدل CMMI تعیین شده و پیشنهادهای مناسب ارائه شده است. با توجه به نتایج بدست‌آمده در این تحقیق، در سطح اول، عوامل استراتژی و فرهنگ قرار داشته، سپس در سطح دو، عوامل افراد، ساختار، و مدیریت تغییر تعیین شده، در سطح سه، عوامل فرایند مدیریت روابط، مدیریت داتش، و یکپارچگی قرار داشته و نهایتاً در سطوح چهار و پنج به ترتیب عامل کنترل و تکنولوژی جانمایی شده‌اند. (هندی‌نژاد، ۱۳۹۰)

بر اساس تحقیقات انجام‌شده توسط واسانا (Wasana Bandara) و همکارانش سه عامل از روش مصاحبه عمیق با ۱۴ متخصص در زمینه مدیریت فرایند کسب‌وکار استخراج شده است. در نتیجه عوامل شکست در هر سطح سازمانی شناسایی شدند. (Bandara et al, 2010)

 • سطح استراتژیک
 • شکستن اتصال بین مدیریت فرایندهای کسب‌وکار و استراتژی سازمانی
 • فقدان تفکر مشترک در مدیریت فرایند کسب‌وکار
 • فقدان کارکنان خرید
 • فقدان حاکمیت
 • سطح تاکتیکی
 • فقدان استانداردها
 • ضعف در تعیین و تشخیص فرایند
 • فقدان آموزش
 • فقدان متدولوژی
 • سطح عملیاتی
 • فقدان ابزار پشتیبانی برای تجسم فرایند
 • گپ‌های موجود بین طراحی فرایند و اجرای فرایند
 • ارتباط‌های اشتباه قابلیت‌های ابزار

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شده است.

منابع:

 • هندی‌نژاد، سید سیاوش، (۱۳۸۹)، پایان نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد ارزیابی CRM با رویکرد CMMI با استفاده از مقایسه‌ی زوجی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
 • Bandara, W., Alibabaei, A., Aghdasi, M., (2010), Means of achieving business process management success factors, Athens university of economics and business

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر