e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت سی ‌و هفتم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، مطلب این هفته نیز به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

آلن مک سویینی (Alan Mc Sweeney) در سال ۲۰۱۲، پژوهشی را در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های موفق فرایندهای کسب‌وکار انجام داد و ۱۳ عامل زیر را معرفی کرد:

  • همسو بودن با اهداف و استراتژی‌های سازمانی
  • تمرکز بر ارزش مشتری
  • توانایی پی‌گیری نتایج و اندازه‌گیری موفقیت (مقایسه عملکرد با استانداردها)
  • همسو بودن با فرایندهای کسب‌وکار
  • قبول‌کردن پروژه‌ی مناسب در زمان مناسب
  • درک نقش اطلاعات
  • بهبود فرایند
  • تعیین مالکان فرایند

رزمن در سال ۲۰۱۲ با انجام پژوهشی در مورد فاصله‌ی بین رغبت و اهمیت در مدیریت فرایند کسب‌وکار، همچون شکل شماره‌ی (۱)، لایه‌های چندگانه‌ای از عوامل حیاتی در زمینه‌ی مدیریت فرایند کسب‌وکار را در نظر گرفت.

شکل ۱: لایه‌های چندگانه‌ای از عوامل حیاتی در زمینه‌ی مدیریت فرایند کسب‌وکار

در لایه اول این مدل ابتدا مجموعه‌ای از عواملی وجود دارند که موفقیت مدیریت فرایند کسب‌وکار را به عنوان یک اصل مدیریت شکل می‌دهند.

اما موفقیت مدیریت فرایند کسب‌وکار فقط ناشی از این نیست و هدف سازمانی مدیریت فرایند کسب‌وکار بهبود فرایندهای کسب‌وکار تحت کنترل مدیریت فرایند کسب‌وکار است. (لایه‌ی دوم)

سپس فرایندهای بهبود یافته، به موفقیت سازمان کمک خواهند کرد. در این صورت هزینه‌ها یا زمان پردازش کاهش یافته یا کیفیت فرایند یا رضایت مشتری افزایش یافته یا خروجی‌های فرایند بتوانند به اندازه‌گیری‌های عملکرد سازمان (مثلاً سود) تبدیل شوند. (لایه سوم)

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شده است.

منابع:

  • McSweeney, A., (2012), BPM implementation-Success criteria and best Practice, available at: www.docstoc.com
  • Rosemann, M., (2012), The gap between interest and importance in the BPM community, in group ARIS BPM blog, [Online] Available at: https://www.ariscommunity.com/forums/aris-bpm-blog

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر