e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت چهل و یکم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

در سال ۲۰۱۳، روهلوف (Rohloff, M.) رویکردی برای پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب‌وکار در سازمان‌های بزرگ ارائه کرد. در این رویکرد ارزیابی بلوغ مدیریت فرایند به منظور ارزیابی پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب‌وکار معرفی شده است. همزمان با پیشرفت و تعریف مدل، عوامل حیاتی زیر نیز شناسایی شده‌اند: (Rohloff, 2013)

 • هم‌راستایی استراتژیک: همراستایی مدیریت فرایند با اهداف استراتژیک
 • حاکمیت: اجرای سازمانی مدیریت فرایند کسب‌وکار و مسئولیت‌ها برای وظایف واگذارشده
 • روش‌ها: تدوین روش‌ها برای تمامی وظایف مربوط به مدیریت فرایند کسب‌وکار
 • فناوری: فناوری‌هایی که از مدیریت فرایند کسب‌وکار پشتیبانی می‌کنند
 • افراد: شایستگی‌ها و لیاقت‌های افراد درگیر در پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار
 • فرهنگ: ارزش‌های مشترک در جهت مدیریت فرایند کسب‌وکار و تغییر فرایند

پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب‌وکار باید برنامه تبدیل کسب‌وکار را که تمام جنبه‌های مربوط به توسعه سازمان را می‌پوشاند، به درستی سازماندهی کند. این جنبه‌ها باید توسط موضوعات مختلف پیاده‌سازی مورد توجه قرار گیرد. این موضوعات شامل موارد زیر است: (Rohloff, 2013)

 • سازمان مدیریت فرایند:

استقرار مجموعه قوانین مدیریت فرایند و واگذاری مسئولیت‌ها به افراد شایسته و مناسب

 • اولویت‌بندی فرایندها:

انتخاب،‌ ارزیابی و اولویت‌بندی فرایندهایی که باید استاندارد و بهینه شوند.

 • استانداردسازی و مستندسازی فرایند:

تدوین تعاریف معتبر و استوار برای فرایندها به منظور اولویت‌بندی آن‌ها. به کارگیری استانداردها و هم‌راستایی فرایندهای کسب‌وکار و مدیریت و پشتیبانی فرایندها.

 • کنترل عملکرد فرایند:

تعریف شاخص‌ها و متریک‌های کلیدی عملکرد جهت اولویت‌بندی کردن فرایندهای استخراج شده از اهداف واستراتژی‌های کسب‌وکار، معرفی و ارائه اندازه‌گیری و ارزیابی مستمر عملکرد فرایندها بر اساس شاخص‌های کلیدی کسب‌وکار

 • ارزیابی بلوغ مدیریت فرایند:

اجرای ارزیابی‌های بلوغ مدیریت فرایند سازمان، پیاده‌سازی اقدامات بهبود، تکرار ارزیابی‌های اهداف به صورت دوره‌ای

 • ابزارها و متدها:

مهیاکردن متدها و ابزارهای استاندارد موردنیاز جهت انجام مدیریت فرایند، با توجه به دستورالعمل‌ها

 • ارتباطات:

فراهم‌کردن اطلاعات ویژه گروه هدف در مورد اهداف، مفاهیم، قوانین، مسئولیت‌ها، پیشرفت مدیریت فرایند برای ایجاد آگاهی و پشتیبانی از پیاده‌سازی آن.

 • آموزش و صلاحیت:

به کارگیری اقدامات کفایت برای افراد درگیر در مدیریت فرایند. تعریف و اجرای برنامه‌های ویژه شایستگی برای گروه هدف

 • هدف‌گذاری و مشوق‌ها (انگیزش):

بررسی و بهبود هدف‌گذاری و سیستم‌های پاداش؛ تعریف استانداردهای فرایند و اهداف عملکرد فرایند؛ پیاده‌سازی توافق‌های فرایند؛ تعریف پاداش و تشویق‌های مرتبط.

در مطالب هفته‌های آتی ادامه‌ی موضوع عوامل موثر در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شده است.

منابع:

 • Rohloff, M., (2013), An approach to assess the implementation of Business Process Management in enterprises, Proceedings of 17th European Conference on Information Systems, ECIS 2009, “Information Systems in a Globalism World: Challenges, Ethics and Practices”, Verona, June 2009, pp. 2021 – ۲۰۳۴

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر