e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار (قسمت چهل و دوم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تحقیق تجربی دیگری به صورت مطالعه موردی در بانک اسکای توسط ترکمن (Trkman P.) انجام شد و نتیجه‌ی آن در سال ۲۰۱۳ چاپ شد. تیم این پروژه شامل محققان و مدیران منتخب از بانک ایجاد شد. سپس کارگاهی برای مدیران میانی برگزار شده و مفاهیم اصلی مدیریت فرایند کسب‌وکار به آن‌ها توضیح داده شد. در این جلسات لیست کلیه‌ی فرایندها استخراج شده و برای هر فرایند، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با کارکنان بانک به منظور آماده‌سازی مدل‌های فرایند و شرح وظایف فردی انجام شد. در فاز تدوین مدل‌سازی، از پیشنهادهای کارکنان نیز استفاده شد. در این پژوهش از ۳ تئوری استفاده شده که شامل تئوری اقتضایی (Contingency Theory)، قابلیت‌های پویا (Dynamic Capabilities)، و تناسب تکنولوژی-کار (Task-Technology fit) می‌باشد. (Trkman, 2013)

در این مدل، برای هر تئوری عوامل حیاتی استخراج شده که در جدول شماره‌ی (۱) آورده شده است.

جدول ۱: عوامل حیاتی استخراج شده توسط ترکمن

در مطالب هفته‌های آتی به اثر بلوغ سازمانی بر پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته خواهد شد.

منابع:

  • Trkman, P., (2013), the critical success factors of business process management, International Journal of information management, article in press, pp. 1-10

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر