e‌BPM

معرفی عوامل موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (قسمت چهل‌ودوم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، به این موضوع اختصاص داده‌ شده است.

در بين سال‌هاي 2010 تا 2012 تحقيق تجربي ديگري به صورت مطالعه موردي در بانك اسكاي توسط تركمن (Trkman P.) انجام شد و نتيجه‌ي آن در سال 2013 چاپ شد. تيم اين پروژه شامل محققان و مديران منتخب از بانك ايجاد شد. سپس كارگاهي براي مديران مياني برگزار شده و مفاهيم اصلي مديريت فرايند كسب‌وكار به آن‌ها توضيح داده شد. در اين جلسات ليست كليه‌ي فرايندها استخراج شده و براي هر فرايند، مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته‌اي با كاركنان بانك به منظور آماده‌سازي مدل‌هاي فرايند و شرح وظايف فردي انجام شد. در فاز تدوين مدل‌سازي، از پيشنهادهاي كاركنان نيز استفاده شد. در اين پژوهش از 3 تئوري استفاده شده كه شامل تئوري اقتضايي (Contingency Theory)، قابليت‌هاي پويا (Dynamic Capabilities)، و تناسب تكنولوژي-كار (Task-Technology fit) مي‌باشد. (Trkman, 2013)

در اين مدل، براي هر تئوري عوامل حياتي استخراج شده كه در جدول شماره‌ي (1) آورده شده است.

جدول 1: عوامل حياتي استخراج شده توسط تركمن

در مطالب هفته‌های آتی به اثر بلوغ سازمانی بر پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار پرداخته خواهد شد.

منابع:

  • Trkman, P., (2013), the critical success factors of business process management, International Journal of information management, article in press, pp. 1-10

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر