e‌BPM

آغاز پروژه مدیریت فرایندهای سازمانی بیمارستان عرفان (گروه خدمات درمانی عرفان سلامت)

تفاهم‌نامه مجموعه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM با بیمارستان عرفان (گروه خدمات درمانی عرفان سلامت) به‌منظور شناسایی، بهبود، مستندسازی و اتوماسیون فرایندهای سازمانی منعقد گردید. از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گروه eBPM، اقدام به برگزاری جلسات مصاحبه و تدوین مستندات وضع موجود نموده تا پس از پایان این فاز، عارضه‌یابی و بهبود و تدوین مستندات وضع مطلوب برای فرایندهای مدنظر در محدوده پروژه صورت بپذیرد. به‌منظور همراهی بهتر مخاطبین پروژه، در هفته آتی دوره آموزشی مفاهیم مدیریت فرایندهای سازمانی و استاندارد مدل‌سازی فرایندها (BPMN2.0.2) برگزار خواهد شد.

اضافه کردن نظر