برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ سازی مدیریت فرایندهای سازمانی برای سازمان اداری استخدامی کشور
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ سازی مدیریت فرایندهای سازمانی برای سازمان اداری استخدامی کشور

برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ سازی مدیریت فرایندهای سازمانی برای سازمان اداری استخدامی کشور

فهرست مطالب :

پس از برگزاری جلسه تبیین اهداف و متدلوژی پروژه مدیریت فرایندهای سازمانی در سازمان اداری و استخدامی کشور برای مدیران مرتبط در محدوده پروژه، جلسه آموزشی با موضوع فرهنگ‌سازی مدیریت فرایندهای سازمانی برای سطوح کارشناسی و مدیران میانی به صورت جداگانه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، جناب آقای دکتر مرتضوی با بیان مثال‌های مختلف به بیان تفاوت‌های رویکرد وظیفه‌گرایی و فرایندگرایی نموده و در ادامه جناب آقای مهندس حقیقت ضمن بیان ادبیات موضوع مدیریت فرایندهای سازمانی به تفاوت‌های BPR و BPM، مقدمات مدل‌سازی فرایندهای سازمانی BPMN2.0.2، نرم افزار تحلیل فرایند Visual paradigm، ضرورت بهبود و متدولوژی انجام پروژه به همراه نقش هریک از مشارکت‌کنندگان در فرایند پروژه پرداختند.

eBPM در شبکه های اجتماعی