e‌BPM

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در شناسایی عوامل موثر پیاده‌سازی BPMS (قسمت چهل‌ونهم)

به منظور تایید فاکتورهای موفقیت در پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب‌وکار، پس از استخراج این فاکتورها با مرور ادبیات موضوعی، از روش مقایسه‌ی زوجی استفاده شده است. در این روش اهمیت نسبی فاکتورها نسبت به هم و به کمک نخبگان این امر، بدست آمد. جامعه‌ی آماری نخبگان در این قسمت، افراد دارای مدرک بالای کارشناسی‌ارشد است. در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ی شماره دو که توسط نخبگان تکمیل شده بود، از روش نسبت‌ها استفاده شد. بدین صورت که اگر نخبگان در مورد هر یک از فاکتورها ۷۰ درصد یا بیشتر اتفاق نظر داشتند، آن فاکتور در الگوی بالندگی قابلیت جانمایی می‌شود. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ی شماره سه، از نرم‌افزار Expert Choice 11 و بکارگیری تکنیک مقایسه‌ی زوجی به صورت گروهی، وزن هر یک از زیرعوامل موفقیت و ضریب ناسازگاری آن محاسبه شده است. در پایان پرسشنامه‌ی شماره چهار، به کمک نرم‌افزار IBM SPSS Statistics 21 تحلیل شده و ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد. برای محاسبه‌ی امتیاز هر یک از زیرعوامل موفقیت (شاخص) در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین میانگین نسبت‌های هر یک از شاخص‌ها را محاسبه کرده و سپس برای بدست آوردن امتیاز نهایی شاخص‌های عوامل موفقیت BPMS در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، وزن هر شاخص را که از مرحله قبل بدست آمده است، در امتیاز آن شاخص در دانشگاه ضرب کرده و امتیاز نهایی هر عامل از جمع امتیاز نهایی شاخص‌های آن عامل بدست می‌آید.

در نهایت با توجه به مدل بلوغ سیستم مدیریت فرایند کسب‌وکار با رویکرد CMMI که از مراحل قبل بدست آمده است، سطح یک این مدل پایه‌ریزی می‌شود. چنانچه همه عوامل موفقیت BPMS که در هر سطح الگوی بالندگی قابلیت وجود دارند، امتیاز نهایی ۷۰ درصد یا بیشتر را اخذ کنند؛ مدل به سطح بعد در الگو خواهد رفت. در هر سطح چنانچه امتیاز نهایی یکی از فاکتورها، کمتر از ۷۰ درصد باشد، بیانگر این مطلب است که دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از نظر این مدل بلوغ در این سطح قرار دارد.

پرسشنامه‌ی شماره ۱

پرسشنامه‌ی شماره ۲

  • آیا عامل استراتژی را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی □ خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

  • آیا عامل رهبری را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی □ خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

  • آیا عامل فرهنگ سازمانی را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی □ خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

  • آیا عامل معماری فرایند را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی □ خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

  • آیا عامل معماری اطلاعات را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی □ خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

  • آیا عامل زیرساخت فنی (فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی) را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی□خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

  • آیا عامل مدیریت پروژه را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی □ خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

  • آیا عامل افراد را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی □ خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

  • آیا عامل استانداردها و اندازه‌گیری عملکرد را جزو مولفه‌های مدل CMMI می‌دانید؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، این عامل در کدام طبقه مدل CMMI بیشترین اهمیت پیدا می‌کند؟ بلی □ خیر □

سطح ۱ □           سطح ۲ □           سطح ۳ □           سطح ۴ □          سطح ۵ □

 

 

پرسشنامه‌ی شماره ۳

پرسشنامه‌ی شماره ۴

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر