e‌BPM

تعیین وزن شاخص ها و زیرشاخص های بلوغ سازمانی (قسمت پنجاه و یکم)

به منظور بررسی سوالات و فرضیه‌های تحقیق، تجریه و تحلیل اطلاعات بدست آمده در طول پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد، تجریه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های هر پژوهشی محسوب می‌شود. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری داده‌ها، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله با استفاده روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون فرضیات و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۰). در این فصل، داده‌های خام حاصل از پرسشنامه‌ها، با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش کلیه پرسشنامه‌های مقایسه زوجی، رتبه‌بندی نهایی گزینه‌ها بدست می‌آید.

در روش AHP مقایسه زوجی بین هر کدام از سطوح معیارها انجام می‌گیرد و به کمک نرم‌افزار Expert Choice پرسشنامه‌های مقایسه‌ی زوجی تحلیل و نرخ ناسازگاری آنها تعیین می‌شود. چنانچه نرخ سازگاری کمتر از ۰.۱ باشد، مقایسه‌های زوجی انجام گرفته شده، قابل قبول می‌باشد. در جداول مقایسات زوجی چنانچه معیارهای سطر بر معیارهای ستون ارجحیت داشته باشد، با رنگ مشکی و چنانچه ستون بر سطر ارجحیت داشته باشد، اعداد با رنگ قرمز نشان داده شده است.

آمار توصیفی

در این قسمت به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی مانند جنسیت، میزان تحصیلات، و نوع سازمان پرداخته شده است.

جنسیت

به منظور بررسی علمی پرسشنامه‌های این پژوهش ۹ نفر از نخبگان که تمامی آنان مرد هستند، انتخاب شده است. جدول شماره‌ی (۱) به صورت خلاصه این آمار را نشان می‌دهد.

میزان تحصیلات

طبق جدول شماره (۲) سطح تحصیلات افراد مصاحبه‌شده بین کارشناسی و دکتری می‌باشد. مطابق جدول سطح تحصیلات؛ ۸۸.۸۹ درصد کارشناسی‌ارشد و ۱۱.۱۱ درصد دکتری می‌باشند.

شکل شماره‌ی (۱) اطلاعات جدول فوق به صورت تصویری نشان می‌دهد.

نوع سازمان

نخبگان این پژوهش، از بین ۳ نوع سازمان شناسایی شده‌اند. این سازمان‌ها عبارتند از: دانشگاه‌، سازمان تولیدکننده‌ی نرم‌افزار، و سازمان بهره‌بردار از نرم‌افزار. اطلاعات این سازمان‌ها در جدول (۳) ارائه‌ شده‌اند.

آمار استنباطی

در این قسمت سوالات تحقیق مورد تجزیه و بررسی قرار می‌گیرند.

فاکتورهای تاثیرگذار بر پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب‌وکار کدامند؟

به منظور تایید فاکتورهای موفقیت سیستم مدیریت فرایند کسب‌وکار پس از استخراج فاکتورها از ادبیات موضوعی، به کمک روش مقایسه‌ی زوجی و نرم‌افزار Expert Choice 11، نظرات خبرگان دسته‌بندی شده و از آنجایی که نرخ ناسازگاری این مقایسات زوجی به کمک نرم‌افزار ۰.۰۳ بدست آمده و با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر از ۱.۰ است، می‌توان از مقایسات برای رتبه‌بندی معیارها استفاده کرد.

در جدول (۴) ماتریس ادغام شده ی مقایسه های زوجی مربوط به معیارهای اصلی به همراه نرخ ناسازگاری آورده شده است.

لازم است ذکر گردد که در مرحله‌ی ابتدایی مراد از طراحی این پرسشنامه، این بود که ۸۰ درصد فاکتورهایی که بیشترین اهمیت داشتند، انتخاب گردد؛ اما با توصیه‌ی خبرگان مبنی بر درجه‌ی اهمیت فوق‌العاده‌ی تک تک این عوامل، تمامی فاکتورها در ادامه‌ی مسیر مورد استفاده قرار گرفتند. مطابق با جدول بالا رتبه‌بندی معیارها در شکل (۲) به نمایش درآمده است:

وزن نسبی هر یک از عوامل موفقیت شناسایی‌شده در جدول شماره‌ی (۵) آورده شده است.

رتبه‌بندی معیارهای اصلی در نمودار میله‌ای زیر آمده است: شکل (۳)

اولویت اجرای فاکتورهای مدیریت فرایند کسب‌وکار

با بررسی و تحلیل قسمت دوم پرسش‌های موجود در پرسشنامه‌ی شماره دو، فراوانی مشاهده شده عوامل ۹ گانه‌ی موفقیت BPMS به تفکیک هر سطح در جداول شماره‌ی (۵) تا (۱۳) آمده است.

با توجه به جدول (۶) بیشترین فراوانی فاکتور استراتژی در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح سه است. با توجه به اینکه درصد فراوانی استراتژی، ۷۸ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور استراتژی جزو مولفه‌های سطح سه مدل CMMI قرار می‌گیرد.

با توجه به جدول (۷) بیشترین فراوانی فاکتور رهبری در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح یک است. با توجه به اینکه درصد فراوانی رهبری، ۷۸ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور رهبری جزو مولفه‌های سطح یک مدل CMMI قرار می‌گیرد.

با توجه به جدول (۸) بیشترین فراوانی فاکتور فرهنگ سازمانی در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح یک است. با توجه به اینکه درصد فراوانی فرهنگ سازمانی، ۸۷ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور فرهنگ سازمانی جزو مولفه‌های سطح یک مدل CMMI قرار می‌گیرد.

با توجه به جدول (۹) بیشترین فراوانی فاکتور معماری فرایند در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح سه است. با توجه به اینکه درصد فراوانی معماری فرایند، ۷۸ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور معماری فرایند جزو مولفه‌های سطح سه مدل CMMI قرار می‌گیرد.

با توجه به جدول (۱۰) بیشترین فراوانی فاکتور معماری اطلاعات در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح پنج است. با توجه به اینکه درصد فراوانی معماری اطلاعات، ۷۵ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور معماری اطلاعات جزو مولفه‌های سطح پنج مدل CMMI قرار می‌گیرد.

با توجه به جدول (۱۱) بیشترین فراوانی فاکتور زیرساخت فنی (فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی) در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح سه است. با توجه به اینکه درصد فراوانی زیرساخت فنی (فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی)، ۷۵ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور زیرساخت فنی (فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی) جزو مولفه‌های سطح سه مدل CMMI قرار می‌گیرد.

با توجه به جدول (۱۲) بیشترین فراوانی فاکتور مدیریت پروژه در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح دو است. با توجه به اینکه درصد فراوانی مدیریت پروژه، ۷۲ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور مدیریت پروژه جزو مولفه‌های سطح دو مدل CMMI قرار می‌گیرد.

با توجه به جدول (۱۳) بیشترین فراوانی فاکتور افراد در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح یک است. با توجه به اینکه درصد فراوانی افراد، ۷۸ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور افراد جزو مولفه‌های سطح یک مدل CMMI قرار می‌گیرد.

با توجه به جدول (۱۴) بیشترین فراوانی فاکتور استانداردها و اندازه‌گیری عملکرد در سطح مدل الگوی بالندگی قابلیت CMMI از نظر خبرگان در سطح چهار است. با توجه به اینکه درصد فراوانی استانداردها و اندازه‌گیری عملکرد، ۷۵ درصد بوده و از ۷۰ درصد بیشتر می‌باشد، بنابراین فاکتور استانداردها و اندازه‌گیری عملکرد جزو مولفه‌های سطح چهار مدل CMMI قرار می‌گیرد.

 

 

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر