e‌BPM

سرفصل‌های دوره آموزشی مدیریت فرایندهای سازمانی (از فلسفه تا اجرا)

۱. اصول و مفاهیم رویکرد فرایندی

۱.۱ معرفی رویکرد وظیفه‌گرا

۱.۲ معرفی رویکرد فرایندی

      ۱.۲.۱ تعریف فرایند

      ۱.۲.۲ اجزای اصلی فرایند

۱.۳ ضرورت و اهمیت رویکرد فرایندی در مدیریت سازمان

۱.۴ تقسیم بندی فرایندهای سازمان

 

۲. آشنایی با مدیریت فرایندهای کسب و کار – BPM

۲.۱ تاریخچه BPM

۲.۲ چرخه عمر مدیریت فرایندهای کسب و کار

۲.۳ تفاوت رویکرد BPR و BPM

۲.۴ زنجیره خلق ارزش پورتر و مدیریت فرایندهای کسب و کار

 

۳. استانداردهای مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار

۳.۱ معرفی برخی استانداردهای رایج

۳.۲ مرور کلی بر استاندارد BPMN 2.02

      ۳.۲.۱ معرفی BPMN 2.02

     ۳.۲.۲ بررسی روند شکل‌گیری استاندارد BPMN 2.02

۳.۳ بررسی انواع مدلها و نمودارهای مورد نیاز در مدلسازی فرایندهای سازمان

    ۳.۳.۱ فعالیت‎ها

    ۳.۳.۲ رویدادها

    ۳.۳.۳ دروازه‎ها

    ۳.۳.۴اشیاء ارتباطی

    ۳.۳.۵ خطوط شناوری

    ۳.۳.۶ داده‎ها

    ۳.۳.۷ مصنوعات

۳.۴ بررسی نمونه‎های عملیاتی از فرآیندهای مدلسازی شده با استاندارد BPMN2.0.2

 

۴. CASE-Tools

۴.۱ بیان کاربرد Case-Tools در مدیریت فرایندهای کسب و کار

۴.۲ معرفی Visual paradigm

     ۴.۲.۱نمایش منوی عناصر و المان‌های BPMN 2.02 در محیط نرم‌افزار

     ۴.۲.۲تشریح مدلسازی فرایند در محیط نرم‌افزار

     ۴.۲.۳ تشریح انواع مدل‌های قابل ساخت در نرم‌افزار Visual paradigm از جمله مدل زنجیره ارزش،                  مدل فرایند، چارت سازمانی، مدل نمودار ارتباطات ماهیتها و …

     ۴.۲.۴ تهیه و ساخت مدل نمونه در محیط نرم افزار

     ۴.۲.۵ بررسی نحوه ارتباط فرایندها در نرم افزار

     ۴.۲.۶ تهیه مدلهای نمونه بر اساس شرایط معین

     ۴.۲.۷ بررسی انواع گزارشات و خروجی‌های قابل دریافت

 

۵.  سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار – BPMS

۵.۱ کاربرد BPMS در رویکرد پایدار سازمان به مدیریت فرایندهای کسب و کار

۵.۲ اجزا و ماژول‌های BPMS

۵.۳  تفاوت WFM ، BPMS

۵.۴ تفاوت MIS، ERP ، BPMS

۵.۵ انتخاب فرایندهای مناسب برای اتوماسیون در BPMS

۵.۶ چالش‌ها و تهدیدهای استقرار موفق BPMS در سازمان و راهکارهای کاهش آنها

۵.۷ اتوماسیون سایه فرایندها و یکپارچگی نرم‌افزارهای جزیره‌ای

۵.۸ آشنایی با نرم‌افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار agileBPMS

     ۵.۸.۱ معرفی رویکرد LowCode Platform

۵.۹ مرور چند نمونه فرایند مکانیزه شده در agileBPMS

 

 

 

اضافه کردن نظر