e‌BPM

معرفی فرایندکاوی یا process mining

ویدئوی آموزشی این قسمت با استفاده از مثال عملیاتی فرایند «صدور کارت اعتباری» به بیان مفهوم فرایندکاوی می‌پردازد.

 فرایندکاوی یا process mining داده‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی رو به عنوان یک نقطه شروع در نظر می‌گیرد و انواع مختلفی از نمونه فرایند(instance) را، از یک فرایند استخراج می‌کند. در نهایت…

Bulb iconمطالعه این مطلب مرتبط نیز پیشنهاد می‌گردد.

فرایند کاوی

(کشف،تطبیق و بهبود فرایندهای کسب‌وکار)

اضافه کردن نظر