e‌BPM

بازدید گروه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM از مراکز خرید تضمینی محصولات کشاورزی زیرمجموعه شرکت های غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ (استان مازندران)‌ و منطقه ۳ (استان فارس)

گروه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM به عنوان مشاور شرکت بازگانی دولتی ایران (GTC) در پروژه مدیریت فرایند‌های کسب‌وکار، پس‌از احصا عناوین فرایندهای کسب‌وکار در فاز دوم پروژه مذکور، به منظور آشنایی و درک بهتر از فرایند‌های وضع موجود، اقدام به بازدید از مراکز خرید تضمینی محصولات کشاورزی در استان‌ مازندران زیرمجموعه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ و استان فارس زیرمجموعه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۳ نمود.

در پایان این دو بازدید مشکلات کشاورزان، نیروهای شاغل در مراکز خرید، مدیران کارخانجات آرد و مراکز ذحیره‌سازی و نگهداری محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

 

اضافه کردن نظر