e‌BPM

نمودار فعالیت (Activity Diagram)

نمودار فعالیت،‌ یک نمودار UML است که برای مدل‌سازی فرایند به کار می‌رود. این نمودار فعالیت‌ها (یا رفتارهای) اجرا شده توسط مولفه‌های یک فرایند کسب‌وکار یا سیستم IT، ترتیب اجرا شدن اقدامات، و شرایطی که اقدامات را به ترتیب خاصی هماهنگ می‌کنند را مدل‌سازی می‌کند. در نمودارهای فعالیت حوزه‌های کاری (Pool) برای گروه‌بندی اقدامات به کار می‌رود. اقدامات را می‌توان بر اساس انجام دهنده یا سیستم متمایز و گروه‌بندی کرد. در ادامه می‌توانید نمودار ساده‌سازی شده فعالیت سفارش غذا را در شکل زیر مشاهده نمایید.

اضافه کردن نظر