e‌BPM

آیا مستندسازی فرایندهاتون فاجعه است؟

مدیریت دانش سازمانی

در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده‌اند و مفاهیم جدیدی چون کارکنان دانشی، مدیریت دانش (مستند‌سازی اطلاعات) و سازمان‌های دانشی به سرعت در حال ظهور هستند‌، و همه این‌ها حاکی از آن است که در سازمان‌های کنونی به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمرانی می‌نماید. امروزه از جوامعی می‌توان انتظار توسعه و پیشرفت را داشت که از دانش بیشتری برخوردارند. (ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵)

در اقتصاد نوین یعنی اقتصاد دانش‌بنیان، دیگر سرمایه، نیروی کار یا منابع طبیعی نیست بلکه دانش است در این اثنا، برای کنترل و هدایت دارایی‌های دانشی سازمان و تسهیل در به کارگیری این دارایی‌های دانشی در جهت ارزش آفرینی برای سازمان‌ها، مفهوم مدیریت دانش مطرح گردید. مدیریت دانش با ایجاد یک محیط کاری جدید موجب تسهیل در اشتراک دانش و جریان دانش به فرد مناسب ، در زمان مناسب برای فعالیت کاراتر و اثربخشتر می‌گردد.(Smith, 2001)
پولانی (۱۹۶۶)
دانش را به دو دسته تقسیم بندی کرده است: دانش صریح و دانش ضمنی .

انواع دانش

۱ . دانش صریح یا دانش کدگذاری شده، بیان کننده دانشی است که در قالب زبان نظام‌مند و رسمی، قابل انتقال است. از طرف دیگر، دانش ضمنی است که دارای ویژگی‌های فردی بوده و این امر، قاعده‌مند کردن و انتقال آن را مشخص می‌سازد.  دانش صریح، شامل چیزی است که یک سازمان یا فرد از قبل می‌داند و می‌تواند نسبتا بسادگی با آن ارتباط برقرار کند. برای مثال این مطلب که اگر یک فرد بدون چتر در باران بیرون رود، خیس می شود، یک دانش صریح است.

۲. دانش ضمنی دانشی است که معمولا بوسیله یک فرد نگهداری می‌شود و نتیجه تجربه خود اوست. دارنده چنین دانشی، در آن زمینه یک خبره است. اغلب اوقات، این دانش از طریق کلمات به طور شفاهی یا دیگر فرآیندهای غیررسمی به دیگران انتقال می یابد.

برای آنکه بتوان دانش ضمنی را به دانش صریح تبدیل نماییم، نیاز است که مستند‌سازی مطلوبی داشته‌باشیم تا با استفاده از قوانین و ضوابط تعریف شده در سازمان بتوان مدیریت دانش را انجام داد.

مستندسازی چیست؟

در مفهوم لغوی مستند، یعنی چیزی که به آن استناد شود و سند به معنای تکیه گاه، دستاویز و معتمد، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.

در مفهوم متعارف، مستندسازی پروژه (یا مستندنگاری پروژه)، یعنی تدوین سیستم جامع از مستندات پروژه که بر یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعاتی تاکید دارد که در طول چرخه حیات پروژه تولید، منتقل، بکارگیری، بروزرسانی، آرشیو و نگهداری می‌گردند.

تعریف مستند سازی تجربه و جایگاه آن در مدیریت دانش
تجربه، فرآیند حصول دانش یا مهارت در یک مقطع زمانی خاص است که از طریق مشاهده یا انجام دادن کاری حاصل میشود بر همین اساس،می توان دو تعریف دیگر از تجربه ارائه نمود.

مستند‌سازی فرایند چیست؟

مستندسازی فرایند، گام نهایی است که تیم تحلیل‌گر فرایند می‌بایست در تمام مراحل تحلیل فرایند انجام داده تا درکی مشابه و یکسان برای مخاطبان فرایند نسبت به وضعیت فعلی فرایندهای سازمان حاصل شود.

به عبارت دیگر می‌توان گفت مستندسازی کسب‌وکار نوعی توافق صریح بین افراد تیم تحلیل فرایند می‌باشد که نتایج به‌دست آمده در مرحله تحلیل را مبتبی بر آن ثبت و ضبط می‌نمایند.

لازم به ذکر است که گام مستندسازی فرایند، اساساً یک خط مبنا برای گام‌های بعدی در توسعه و بهبود فرایند محسوب می‌شود.

 

Bulb iconمطالعه این مطلب نیز مفید است مستند‌سازی فرایند چیست؟ آیا واقعا این کار لازم است؟

 

اضافه کردن نظر