e‌BPM

راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار (BABAOK)

هدف اصلی راهنمای BABOK تعریف حرفه تحلیل‌گری کسب‌وکار و ارائه مجموعه‌ای از تکنیک‌های به رسمیت شناخته شده است. این راهنما به افراد فعال در این زمینه کمک می‌کند در مورد مهارت‌های لازم برای تحلیل مؤثر کسب‌وکار بحث کنند و آن‌ها را تعریف نمایند. راهنمای BABOK همچنین به افرادی که با ت‍حلیل‌گرهای کسب‌وکار همکاری می‌کنند یا از تخصص آن‌ها بهره می‌گیرند، کمک می‌کند تا مهارت‌ها و دانشی که باید از یک متخصص ماهر انتظار داشت را درک کنند.
تحلیل کسب‌وکار یک حرفه گسترده است و تحلیل‌گران کسب‌وکار برای بخش‌های مختلفی از سازمان فعالیت انجام می‌دهند. افراد مشغول به این فعالیت می‌توانند هنگام انجام وظایف تحلیل کسب‌وکار، شایستگی‌ها، دانش، مهارت‌ها، مجموعه واژگان و نگرش‌های متفاوت مورد نیاز خود را به‌کار بگیرند. راهنمای BABOK چارچوبی متداول برای همه دیدگاه‌هاست و وظایف تحلیل کسب‌وکار را توصیف می‌کند تا به شکل مناسب یک تغییر را تحلیل کرده یا لزوم یک تغییر را ارزیابی کند.

برای اشنایی بیشتر با اهداف، چیستی و تعریف شغل تحلیل‌گری، یادداشت اهداف و چیستی پیکره دانش تحلیل کسب و کار(BABOK ) را نیز مطالعه بفرمایید.

اضافه کردن نظر