e‌BPM

۴- مزایای مدل سازی فرآیند چیست؟

به منظور مشاهده و شناسایی فرآیندهای کسب و کار نیاز است تا فرآیندهای ناملموس از طریق مدلسازی به فرآیندهای ملموس و قابل فهم تبدیل شوند. دیاگرام مدلسازی شده فرآیند، زیرساختی مناسب برای مشاهده و تحلیل فرآیندها خواهد بود. در این ویدئو کلیپ اهمیت مدلسازی فرآیندها تبیین خواهد شد.

اضافه کردن نظر