e‌BPM

۷- طبقه بندی عناصر سازنده استاندارد BPMN2.0

عناصر و اجزاء تعریف شده در استاندارد BPMN به قدری کامل و دارای جزئیات عملیاتی است که در نگاه اول استفاده درست و دقیق از این استاندارد کمی دشوار به نظر می‌رسد. به منظور ساده‌سازی استفاده از این زبان مدلسازی، می‌توان با طبقه بندی عناصر استاندارد BPMN، از بخشی از این عناصر بنا به ضرورت کاربردی آن‌ها استفاده نمود. در این ویدئو کلیپ آشنایی با طبقه بندی عناصر استاندارد BPMN در سه سطح کلی توصیفی، تحلیل و اجرایی صورت خواهد پذیرفت.

اضافه کردن نظر