e‌BPM

۱۳- جریان‎های کنترل شده و کنترل نشده در استاندارد BPMN2.0.2

جریان‌های کنترل شده و کنترل نشده در استاندارد BPMN بیان‌گر همگرایی یا واگرایی مسیر فرآیند می‌باشد. آشنایی کلی با نحوه استفاده از دروازده‌‌های تصمیم به منظور تعریف جریان‌های کنترل شده در این ویدئو کلیپ صورت خوهد پذیرفت.

اضافه کردن نظر