۱۳- جریان‎های کنترل شده و کنترل نشده در استاندارد BPMN2.0.2
جریان‎های کنترل شده و کنترل نشده در استاندارد BPMN2.0.2

۱۳- جریان‎های کنترل شده و کنترل نشده در استاندارد BPMN2.0.2

فهرست مطالب :

جريان‌هاي كنترل شده و كنترل نشده در استاندارد BPMN بيان‌گر همگرايي يا واگرايي مسير فرآيند مي‌باشد. آشنايي كلي با نحوه استفاده از دروازده‌‌هاي تصميم به منظور تعريف جريان‌هاي كنترل شده در اين ويدئو كليپ صورت خوهد پذيرفت.

eBPM در شبکه های اجتماعی