جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
۱۴- اشیاء داده در استاندارد BPMN2.0.2
اشیاء داده در استاندارد BPMN2.0.2

۱۴- اشیاء داده در استاندارد BPMN2.0.2

فهرست مطالب :

در اين ويدئو كليپ تعريف، انواع و ويژگی‌های گروه عناصر اشياء داده به عنوان يكي از 5 دسته كلي عناصر استاندارد BPMN، به صورت كلي تشريح خواهد شد.

eBPM در شبکه های اجتماعی