e‌BPM

۱۸- انواع زیرفرایندها در استاندارد BPMN2.0.2

زیرفرایند فعالیتی است که جزئیات درونی آن با استفاده از فعالیت‌ها، دروازه‌ها، رویدادها و جریان‌های توالی مدل شده است. زیرفرایندها به‌منظور ساده کردن پیچیدگی‌های یک فرایند، تعریف بازخوانی مجدد بخشی از فرایند در قسمت‌های مختلف و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این ویدئو کلیپ انواع زیرفرایندهای استاندارد BPMN معرفی شده است:

  • زیرفرایند قابل استفاده مجدد (Call Sub-Process)
  • زیرفرایند مبتنی بر رویداد (Event-Based Sub-Process)
  • زیرفرایند تراکنش (Transaction Sub-Process)

اضافه کردن نظر