جنبه های زبان مدل سازی فرايند كسب و كار

جنبه های زبان مدل سازی فرايند كسب و كار

فهرست مطالب :

زبان هاي مدلسازي از مفاهيم و رابطه هاي آن تشكيل مي شود كه در اين ويدئوكليپ نحو انتزاعي و نحو واقعي (نشانه گذاري و معناشاسي) مورد بررسي قرار مي گيرد.

eBPM در شبکه های اجتماعی