e‌BPM

انتقال داده میان زیرفرایند و فعالیت‌های سطح زیرفرایندی

همانگونه که داده‌ها در یک فرآیند مشخص شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند برای زیرفرآیندها نیز داده‌های مورد استفاده می‌بایست تعریف و مورد استفاده قرار گیرند. در این ویدئوکلیپ با چگونگی انتقال داده‌ها در یک زیرفرآیند و زیرفعالیت‌های آن، بیشتر آشنا خواهید شد.

اضافه کردن نظر