e‌BPM

راهنمای مدل سازی زیرفرایندها

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین المللی وجود دارد. به همین منظور برای هر یک از عناصر می‌بایست راهنمای مدل‌سازی تبین شود. در این ویدئو کلیپ راهنمای مدل‌سازی برای بهره‌برداری مناسب از زیرفرآیندها تشریح خواهد شد.

اضافه کردن نظر