e‌BPM

مدل سازی فعالیت‌ حلقه

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین‌لمللی وجود دارد. در این ویدئو کلیپ تعریف، کاربرد و نحوه مدل‌سازی فعالیت از نوع حلقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اضافه کردن نظر