e‌BPM

مدل سازی فعالیت‌ چند نمونه ای

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استاندارد های بین‌المللی وجود دارد. در این ویدئو کلیپ تعریف، کاربرد و نحوه مدل‌سازی فعالیت از نوع چند نمونه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اضافه کردن نظر