e‌BPM

مدل سازی دروازده رویداد محور

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. در این ویدئو کلیپ تعریف، کاربرد و نحوه مدل‌سازی “دروازه تصمیم رویداد محور” مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اضافه کردن نظر