e‌BPM

مدل سازی استخر و خطوط کاری

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین المللی وجود دارد. در این ویدئو کلیپ تعریف، کاربرد و نحوه مدل‌سازی فعالیت از نوع چند نمونه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اضافه کردن نظر