e‌BPM

مدل سازی برگزاری جلسه مشترک در میان خطوط کاری

زمانی که نقش‌های مختلف بخواهند در یک فعالیت واحد شرکت داشته باشند باید نقش جدیدی برای گروه شرکت کنندگان تعریف شود. نحوه تعریف نقش برای شرکت کنندگان در این ویدئوکلیپ به همراه مثال تبیین شده‌است.

اضافه کردن نظر