e‌BPM

انواع تخصيص منابع به فعاليت‌ها

براي هر يك از وظايف تعريف شده در يك فرآيند مي‌بايست، منابع اختصاص داده شود. تخصيص منابع به معناي تعيين فرد انجام‌دهنده وظيفه مي‌باشد. در اين ويدئو كليپ، نحوه تخصيص منابع به وظايف تبيين خواهد شد.

اضافه کردن نظر