e‌BPM

مدل سازی دروازه انحصاری

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. به همین منظور برای هر یک از عناصر می‌بایست راهنمای مدل‌سازی تبین شود. در این ویدئو کلیپ راهنمای مدل‌سازی برای بهره‌برداری مناسب از دروازه تصمیم انحصاری تشریح خواهد شد.

اضافه کردن نظر