e‌BPM

مدل‌سازی حلقه‌ و جریان توالی کنترل نشده در حلقه

استفاده صحیح از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. بدین جهت برای هر یک از عناصر می‌بایست راهنمای مدل‌سازی تبیین شود. در این ویدئو کلیپ راهنمای مدل‌سازی حلقه‌ ها و جریان توالی کنترل نشده، تشریح می‌شود.

اضافه کردن نظر