e‌BPM

مدل‌سازی رویدادهای متصل به مرز فعالیت و رویداد مرزی خطا

يكي از عناصر پركاربرد در مدل‌سازي فرآيندها، رويدادهاي مرزي مي‌باشند كه نشان دهنده وقوع رخداد در حين انجام يك فعاليت مي باشد كه در اين ويدئوكليپ مفهوم اينگونه رويدادها، انواع و نحوه استفاده از آن‌ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اضافه کردن نظر