e‌BPM

مدل سازی رویدادهای متصل به مرز فعالیت و رویداد مرزی خطا

یکی از عناصر پرکاربرد در مدل‌سازی فرآیندها، رویدادهای مرزی می‌باشند که نشان دهنده وقوع رخداد در حین انجام یک فعالیت می باشد که در این ویدئوکلیپ مفهوم اینگونه رویدادها، انواع و نحوه استفاده از آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اضافه کردن نظر