e‌BPM

آیا مهارت های موردنیاز برای وظایف موجود در فرایندهای اصلی سازمان تعریف و مستند شده اند؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


? ۸%: مهارت های مورد نیاز برای هیچ یک از فرآیندها (صفر درصد از فرآیندها) تعریف و مستند نشده‌اند (سطح یک بلوغ فرآیندی CMMI).

? 47%: مهارت های مورد نیاز گاها (۱ تا ۳۰ درصد از فرآیندها) برای فرآیندها تعریف و مستند شده‌اند (سطح دو بلوغ فرآیندی CMMI).

⚪️ ۲۸%: مهارت های مورد نیاز اغلب (۳۱ تا ۶۰ درصد از فرآیندها) برای فرآیندها تعریف و مستند شده‌اند (سطح سه بلوغ فرآیندی CMMI).

⚫️ 14%: مهارت های مورد نیاز اکثرا (۶۱ تا ۹۹ درصد از فرآیندها) برای فرآیندها تعریف و مستند شده‌اند (سطح چهار بلوغ فرآیندی CMMI).

? 3%: مهارت های مورد نیاز برای تمام (۱۰۰ درصد از فرآیندها) فرآیندها تعریف و مستند شده‌اند (سطح پنج بلوغ فرآیندی CMMI).

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر