مبانی مدیریت فرایند کسب و کار (ویرایش اول – نسخه ۲۰۱۳)

مبانی مدیریت فرایند کسب و کار (ویرایش اول – نسخه ۲۰۱۳)

فهرست مطالب :

Book name : Fundamentals of business process management

Athuor’s: Dumas M, La Rosa M, Mendling J, Reijers HA

Edition: 2013 Feb 26

Publisher:  Heidelberg: Springer

Size PDF: 5MB

Download

 

eBPM در شبکه های اجتماعی