کتاب جعبه ابزار بهبود فرایند کسب و کار

کتاب جعبه ابزار بهبود فرایند کسب و کار

فهرست مطالب :

Book name :  Business process improvement toolbox

Athuor’s: Andersen B.

Edition: 2007

Publisher:  ASQ Quality Press

Size PDF: 4 MG

Download

eBPM در شبکه های اجتماعی