e‌BPM

سازمان شما از کدام یک از متدولوژی های زیر استفاده می کند؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


سازمان شما از کدام یک از متدولوژی‌های زیر استفاده می‌کند؟

?  15%: ناب (Lean)

? ۹%: شش سیگما (Six Sigma)

? ۱۸%: شش سیگمای ناب (Lean Six Sigma)

⚪️ ۴%: متدولوژی Rational (متدولوژی IT-based با مولفه‌های فرآیند)

? ۵%: متدولوژی قواعد کسب‌وکار (Business Rule Methodology)

? ۸%: متدولوژی BPTrends

? ۳%: متدولوژی Rummler/ PDL

⚪️ ۳%: متدولوژی Hammer

? ۲%: متدولوژی مدیریت مورد (Case Management Methodology)

? ۴%: متدولوژی SCOR, eTOM

? ۳%: متدولوژی شرکت مشاوره (CSC’s Catalysis)

⚪️ ۷%: متدولوژی CMMI

? ۱۵%: متدولوژی مربوط به سازمانی

? ۴%: سایر

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر