e‌BPM

درصورتی که سازمان شما برای توسعه برنامه‌های کاربردی خود از BPMS استفاده می‌کند، علت بهره گیری از این محصول را مشخص نمایید؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


درصورتی که سازمان شما برای توسعه برنامه‌های کاربردی خود از BPMS استفاده می‌کند، علت بهره‌گیری از این محصول را مشخص نمایید؟

? ۱۵% اجرای فقط یک یا تعداد کمی از برنامه‌ها

? ۹% روشی بهتر در توسعه نرم‌افزارها توسط بخش IT

? ۴% توسعه نرم‌افزارها توسط تحلیلگران کسب‌وکار

? ۱۷% تعریف فرایندهای کسب‌وکار

? ۷% ایجاد چابکی بیشتر در نرم‌افزارهای ERP

? ۱۱% پایش فرایندهای موجود

? ۱۰% خودکارسازی تمامی فرایندها

? ۹% پشتیبانی از کارمندان در زمان اجرای فرایندها

? ۷% انطباق فرایندهای کسب‌وکار با فرهنگ کاری

? ۱۱% سایر

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر