۳ـ متدولوژی 5S چیست؟

۳ـ متدولوژی 5S چیست؟

فهرست مطالب :

⁣اگر فردی با خستگی محیط کار خود را آشفته رها کند، روز آینده زمانی که به محل کار خود باز گردد و با محیط آشفته کاری خود روبرو شود، خستگی روز گذشته دوباره در او پدید خواهد آمد. این موضوع اهمیت نظام آراستگی در سازمان‌ها نشان می‌دهد.
اولین بار فردی ژاپنی به نام سوزوکی در سال 1985 سعی کرد این مفهوم را بصورت نظام‌مند برای آراستگی معرفی نماید. سوزوکی در کتاب «کایزن عملی» فصلی را پیرامون اصول نظام آراستگی بعنوان مبنایی برای بهره وری و کایزن مطرح و معرفی نمود. این تئوری به نظام آراستگی شهرت یافت و از ۵ اصل ذیل تبعیت می‌کند

  • ساماندهی (Seiri): تفکیک ضروری از غیر ضروری
  • نظم و ترتیب (Seiton): مرتب کردن و مشخص کردن مکان هر وسیله ای
  • نظافت (Seiso): تمیز کاری و نگهداری محیط به صورت همواره تمیز
  • استانداردسازی(Seiketsu): تدوین دستورالعمل ها و استانداردها برای حفظ و تداوم آراستگی
  • انضباط(Shitsuke): فرهنگ سازی برای انجام عادت افراد به انجام صحیح کارها

eBPM در شبکه های اجتماعی